Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

SWV ZUID-HOLLAND WEST

PASSEND ONDERWIJS

ZORGSTRUCTUUR

INHOUDELIJK

HANDIG

StartPCL
Bookmark and Share

Aanvraag voor bekostiging uit het Regionaal zorgbudget

Het beoordelen van de aanvragen leerlingengebonden zorgbudget is neergelegd bij de PCL. Het doel van het regionale zorgbudget is de samenwerkingsverbanden in staat te stellen een zorgaanbod te verschaffen aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar voor wie de school geen bekostiging ontvangt via de indicatiestelling voor Praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend onderwijs of REC-onderwijs. Het regionale zorgbudget heeft eveneens tot doel het stimuleren van een gezamenlijk zorgbeleid in het samenwerkingsverband (regeling regionale verwijzingscommissies en zorgbudget voortgezet onderwijs 2002-2003, art. 11).

Criteria
Voor het aanvragen van bekostiging vanuit het regionaal zorgbudget komen leerlingen in aanmerking die:

Géén recht hebben op een RVC- of REC-beschikking én die voldoen aan één van de volgende drie criteria:

1. Geen leerachterstanden, sociaal emotionele problematiek aangetoond door tests en advies van externe deskundigen. De PCL beoordeelt of in het advies ook is aangegeven welke handelingen reeds ondernomen zijn;

2. Leerachterstanden, IQ tussen de 91 en 120, sociaal emotionele problematiek is aanwezig, maar in tests en advies van externe deskundigen wordt dit niet onderschreven. De PCL beoordeelt of in het advies ook is aangegeven welke handelingen reeds ondernomen zijn en hecht veel belang aan de motivering;

3. Een duidelijke discrepantie tussen het IQ en de leerachterstanden en daarbij een aantoonbare reden waardoor de leerachterstand veroorzaakt wordt.

Het is van groot belang dat de PCL alleen een budget voor leerlingen beschikbaar kan stellen als er absoluut geen andere mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van een extra budget via de RVC of via de RECís. De school moet motiveren waarom deze mogelijkheden er voor de leerling niet zijn.
De aanvraag moet, om in de PCL behandeld te worden, ontvankelijk zijn verklaard door de PCL. De voorzitter van de PCL toetst ook of de school alle inspanningen heeft verricht om een reguliere bekostiging te krijgen.

De toekenning uit het regionaal zorgbudget geldt voor de verblijfsduur van de leerling op de school met een maximum van vier jaar. De school verplicht zich bij het aanvaarden van het budget tot het insturen van een actueel behandelingsplan in de maand juni van ieder schooljaar. In dit plan moet aangegeven zijn welke inzet het voorafgaande jaar heeft plaats gevonden.

Procedure Aanvraag Regionaal zorgbudget
1. School dient aanvraag (lees: dossier) in bij de voorzitter PCL
2. PCL beoordeelt of dossier volledig is
3. PCL bespreekt dossier
4. PCL koppelt terug (schriftelijk) naar school

Een volledig dossier bestaat uit de volgende documenten:

1 Aanmelding PCL = verklaring ouders

2A OKR basisonderwijs, als leerling op moment van aanvraag in groep 8 basisonderwijs zit
2B OKR VO-VO en OKR basisonderwijs, als leerling op moment van aanvraag op vo-school zit

3 Relevante test- en toetsgegevens

4 Een goed handelingsplan met daarin een beschrijving van de interventies die zijn ondernomen met betrekking tot de begeleiding van de leerling.