Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

SWV ZUID-HOLLAND WEST

PASSEND ONDERWIJS

ZORGSTRUCTUUR

INHOUDELIJK

HANDIG

StartPCL
Bookmark and Share

Aanvraag Bijzondere regeling

Er kan een aanvraag tot indicatiestelling voor Praktijkonderwijs worden ingediend voor een leerling voor wie naar het oordeel van het bevoegd gezag het zorg- en onderwijsaanbod van het Praktijkonderwijs het beste aansluit bij de behoeften van de leerling die het vmbo bezoekt met een positieve beschikking LWOO of beschikt over een positieve indicatie van het CvI voor toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs dan wel leerlinggebonden financiering.

Procedure Aanvraag Bijzondere regeling
De aangepaste procedure wordt binnenkort hier geplaatst.

Een volledig dossier bestaat uit de volgende documenten:

1 Aanmelding PCL = verklaring ouders

2 Aanmeldingsformulier Bijzondere regeling

3 Kopie van de LWOO-beschikking

4 Een door ouders ondertekende zienswijze bij aanvraag tot indicatiestelling praktijkonderwijs

5A OKR basisonderwijs, als leerling op moment van aanvraag in groep 8 basisonderwijs zit
5B OKR VO-VO en OKR basisonderwijs, als leerling op moment van aanvraag op vo-school zit

6 Relevante test- en toetsgegevens

7 Een goed handelingsplan met daarin een beschrijving van de interventies die zijn ondernomen met betrekking tot de begeleiding van de leerling.