Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

SWV ZUID-HOLLAND WEST

PASSEND ONDERWIJS

ZORGSTRUCTUUR

INHOUDELIJK

HANDIG

Bookmark and Share

Protocol Zorgadviesteams

Iedere school voor VO heeft een Zorg- en AdviesTeam (ZAT). Het is het orgaan waar besproken en bepaald wordt welke (externe) begeleiding voor een zorgleerling nodig is. Daarnaast is het een adviesorgaan voor de school met betrekking tot de begeleiding van de zorgleerlingen. Het ZAT bespreekt jongeren die ingeschreven staan op de school

Op grond van de Wet op het VO is overal in het gebied van het SWV Zuid-Holland West samen met de ketenpartners BJZ, JGZ en de afdeling Leerplicht een zorgstructuur ingericht voor alle leerlingen. Centraal hierin is het Zorgadviesteam (ZAT), waarin de genoemde partners participeren. Met hen zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat verwacht kan worden van alle leden van dit multidisciplinaire team. In de afgelopen periode hebben we dit verwoord in een conceptprotocol. Dit protocol moet duidelijkheid geven aan de organisaties en aan de deelnemers van het ZAT met welk mandaat ieder lid deel uit maakt van dit team en wat de taken en werkwijze zijn.

Uitgangspunt ZAT
Het gemeenschappelijke uitgangspunt van alle disciplines in het ZAT is om alle zorgleerlingen, ondanks de voor hen soms moeilijke omstandigheden, een zo optimaal mogelijke voorbereiding op hun toekomst te bieden. Dit is in het belang van de jongere zelf, maar ook in het belang van de maatschappij.

Hoofddoel ZAT
Via een gezamenlijke inspanning bevorderen dat een leerling (op school ingeschreven jeugdige) zijn potentieel en mogelijkheden voor leren en maatschappelijk functioneren optimaal benut.

ZAT schema
Specifieke taken/bevoegdheden leden externe ZAT