Uw kind naar naar FLEX/Rebound

Uw kind naar de Rebound of het FlexCollege

 

Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden is het mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, dat er een plaatsing op de Rebound of het FlexCollege wordt aangevraagd.

Rebound

Een Rebound traject is bedoeld als een kortdurend, intensief programma met als doel een positieve terugkeer naar de school van herkomst.

 

De reboundvoorzieningen zijn ingericht om ondersteuning te bieden aan uw kind als er sprake is van aanhoudend, lichte tot matige gedragsmoeilijkheden die in de school niet opgelost kunnen worden. Het gaat om preventieve aanpak waarbij naast het onderwijs ook wordt gewerkt aan gedragsverandering. De methode die hierbij wordt gebruikt is TOPs!

 

TOPs! is gemaakt voor leerlingen tussen de 12-24 jaar in v(s)o en mbo.

 

TOPs! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen.

 

Dit doen we door de leerlingen te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing.

 

De leerlingen leren tijdens de trainingen:

  • verantwoordelijkheid nemen voor eigen denken en doen;
  • beter omgaan met emoties/boosheid;
  • vergroten hun sociale vaardigheden;
  • het moreel redeneren te verbeteren.

 

Deze trainingen kunnen zowel in groepsverband als individueel worden gegeven.

 

Er zijn twee rebounds verbonden aan het SWVZHW:

Rebound Den Haag
Sara Burgerhartweg 4-6
2533 JA Den Haag
070 3360 177
rebounddenhaag@swvzhw.nl
Contactpersoon: Karin Blesting

 

Folder

 

Rebound Rijswijk
Kerklaan 59, 2283 CE Rijswijk
Telefoon: 070 3030197
reboundrijswijk@hotmail.com

 

Het FlexCollege

Het FlexCollege is bedoeld voor alle leerplichtige leerlingen die op de eigen vo-school, ook met extra ondersteuning, niet die passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Tegelijkertijd zijn hun ondersteuningsbehoeften niet zo intensief te noemen dat een plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) noodzakelijk is.

 

Het FlexCollege is een gezamenlijk vangnet voor alle scholen die behoren tot het SWVZHW. De vo-school blijft gedurende de plaatsing van de leerling op het FlexCollege verantwoordelijk voor de leerling. Het FlexCollege informeert de vo-school en betrekt hen bij de tussentijdse evaluaties.