Project Buitenkans

In het Programma Samenwerking Passend Onderwijs en Jeugdhulp werken we aan het verbeteren van de samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp, vanuit de gedachte dat een goede samenwerking de basis is voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van kinderen en hun ouders/ verzorgers. Door corona en de schoolsluitingen zijn er achterstanden in het onderwijs ontstaan.

 

Het Nationaal Programma Onderwijs heeft geld beschikbaar gesteld om daar wat aan te doen.

Wij financieren daarmee Project Buitenkans. Daarin bieden we leerkrachten, ondersteuners, hulpverleners, betrokken inwoners en ouders/verzorgers in de Haagse regio de mogelijkheid om zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school te laten gaan, ongeacht hun achtergrond of situatie. We geven extra capaciteit, helpen om buiten geëffende paden treden en bieden nieuwe ideeën en methodieken aan die helpen om concrete acties te ondernemen.

 

In het VO werken met professionals en de ouders/ verzorgers aan het vroeg signaleren van elke vorm van verzuim. Met de professionals op school focussen we ons daarbij op het verbeteren van hun manier van samenwerken en het vergroten van de professionele ruimte die zij kunnen nemen om de vraag van de jongeren en hun ouders leidend te laten zijn bij hun acties. Met de scholen zoeken we naar manieren om school een fijne plek te laten zijn met aandacht voor ieders welbevinden. En met de professionals werken we aan het terugdringen van het aantal thuiszitters door het eens te worden over de manier waarop iedereen naar verzuim en thuiszitters kijkt.

 

Tijdens de projecten worden experimenten aangegaan, doorbraken gerealiseerd, fouten gemaakt, lessen geleerd en besluiten genomen hoe het voortaan anders kan. Om deze kennis niet verloren te laten gaan en beschikbaar te stellen aan alle professionals in de Haagse regio die hier baat bij hebben, zijn we het Buitenkans Kennis- en Leernetwerk gestart.

 

We evalueren de voortgang van de projecten continu en stellen de aanpak bij als dat nodig is: We houden per activiteit bij wat we beschikbaar stellen en wat de activiteiten opleveren.  We onderzoeken wat de effecten van de resultaten van de activiteiten zijn en meten elk half jaar waar we staan. We onderzoeken wat de invloed van de projecten is op jongeren, kinderen, leerkrachten, ouders en professionals en halen verhalen op over hoe zij de veranderingen ervaren.

 

Voor meer informatie zie: https://www.project-buitenkans.nl/