Klachtenprocedure

Het SWV is voor klacht, geschil en bezwaar aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen

 

Binnen Stichting Onderwijsgeschillen is het SWV is aangesloten bij de volgende commissies:

 

  • Landelijke Commissie voor Geschillen (WMS) (van rechtswege);
  • De Commissie van beroep funderend onderwijs (BRPFO) (van rechtswege);
  • De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) (van rechtswege);
  • Landelijke bezwarencommissie functiewaardering (FUWA);
  • Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT);
  • De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

 

Het Samenwerkingsverband en de bijbehorende scholen doen hun uiterste best om te voorkomen dat er een geschil ontstaat. Het kan natuurlijk gebeuren dat verschillende partijen het ondanks deze inspanning niet met elkaar eens zijn. In klachtenregeling van het Samenwerkingsverband kunt u meer lezen daarover.

 

Onderwijsconsulenten

Als het niet lukt om een meningsverschil zelf op te lossen, kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft. De minister van OCW heeft als organisatie de onderwijsconsulenten aangesteld om ouders te ondersteunen bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering of thuiszittende leerlingen.

 

Het inschakelen van een onderwijsconsulent is mogelijk via de website onderwijsconsulenten.

 

Klacht over Toelaatbaarheid

Als ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met (de inhoud van) het ontwikkelingsperspectiefplan (opp), toelating of verwijdering, dan is de betreffende school het eerste aanspreekpunt.

 

Komen ouders en schoolbestuur niet tot een goede oplossing, dan kan een geschil over het opp, toelating of verwijdering schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie passend onderwijs.

 

Het Samenwerkingsverband is ook aangesloten bij de Landelijke bewaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Zij behandelen bezwaarschriften met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen (tlv).

 

Klacht rechtstreeks indienen bij het SWV

Ook is het mogelijk om rechtstreeks bij het Samenwerkingsverband uw klacht in te dienen. Heeft u een klacht over een medewerker van het Samenwerkingsverband dan heeft het de voorkeur dat u deze eerst met de medewerker in kwestie bespreekt.

 

Mocht het gewenste resultaat uitblijven dan kunt u zich wenden tot de directeur van het Samenwerkingsverband. De stappen die u dan dient te nemen ziet u hieronder in de escalatieladder.

 

 

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Petra van der Cammen. Petra is toegankelijk voor medewerkers van het SWV. Petra is bereikbaar op 06-48484521 of via petravandercammen@externevertrouwenspersonen.nl In de toelichting op de klachtenregeling leest u meer over de vertrouwenspersoon.

Klacht indienen bij De Landelijke Klachtencommissie

Ook personeelsleden van het Samenwerkingsverband kunnen terecht bij Stichting Onderwijsgeschillen als zij er met hun leidinggevende of directeur niet uitkomen. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is ook toegankelijk voor ouders en leerlingen. In de toelichting op de klachtenregeling leest u daar meer over.