Hoogbegaafdenonderwijs

Hoogbegaafdheid

Er is nog geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. Wel weten we dat een hoogbegaafde leerling anders, sneller en op een hoger abstractieniveau leert. Deze leerling zal het onderwijsproces vaak anders doorlopen dan leeftijdsgenoten.

 

Hoogbegaafde kinderen kunnen de volgende kwaliteiten hebben:

 • opvallende intellectuele en sociale vaardigheden;
 • een uitstekende fijne motoriek;
 • een brede interesse;
 • creativiteit;
 • een zeer goed geheugen;
 • doorzettingsvermogen;
 • goed kunnen omgaan met oudere kinderen;
 • een hoog IQ (hoger dan 130).

 

Niet alle hoogbegaafde kinderen hebben al deze eigenschappen. De ene hoogbegaafde leerling

is bijvoorbeeld op sociaal gebied sterk, terwijl een ander juist op zichzelf is gericht.

 

Ondersteuning op school voor hoogbegaafde kinderen

Als blijkt dat een kind hoogbegaafd of getalenteerd is, kan een school bijvoorbeeld:

 • extra lesstof aanbieden;
 • de bestaande lessen versneld afwerken;
 • een aparte klas inrichten binnen de gewone school, zoals plusklassen.

 

Hoogbegaafdheid op de middelbare school

In het voortgezet onderwijs zijn scholen zelf verantwoordelijk voor onderwijs op maat aan hoogbegaafde leerlingen. Scholen ontvangen hier geld voor.

In het schoolondersteuningsprofiel van de school staat wat de school doet voor hoogbegaafde leerlingen.

 

Er is ook een landelijk netwerk van begaafdheidsprofielscholen. Deze scholen geven extra aandacht aan hoogbegaafde leerlingen.

 

Meer geld voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

De overheid stelt geld beschikbaar voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

De samenwerkende scholen in de regio zorgen ervoor dat er voldoende passend onderwijsaanbod is.

Bijvoorbeeld door:

 • de leerkrachten bij te scholen;
 • de kwaliteit van de lessen te verbeteren;
 • ervoor te zorgen dat de scholen genoeg voorzieningen hebben;
 • het beleid voor hoogbegaafde leerlingen vorm te geven.

 

De scholen bepalen zelf welke voorzieningen zij aanbieden.