Aanvraag lwoo/pro

Aanvraag LWOO/PrO

 

Leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma zouden kunnen halen. Het gaat om leerlingen met leerachterstanden, een intelligentie die in de range van 75-120 ligt en/of sociaal-emotionele problemen.

Lwoo is een voorziening binnen het vmbo waarbij leerlingen één van de vier leerwegen doorlopen met extra ondersteuning.

 

Lwoo kan op verschillende manieren worden aangeboden:

 • onderwijs in een apart gebouw;
 • onderwijs in aparte klassen;
 • onderwijs in reguliere klassen met extra begeleiding.

 

Vormen van extra begeleiding kunnen zijn: les in kleinere groepen, remedial teaching, coaching concentratietraining, sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining.

De scholen voor voortgezet onderwijs bepalen zelf de vorm waarin zij lwoo aanbieden. Er is geen verschil tussen het vmbo-diploma dat met of zonder lwoo behaald wordt; op het diploma staat niet vermeld dat er onderwijs met lwoo gevolgd is.

 

Indien blijkt dat de leerling met een vmbo-advies leerwegondersteunend onderwijs nodig heeft, kan de vmbo-school een aanwijzing lwoo aanvragen bij het samenwerkingsverband. Met deze aanwijzing ontvangt de vmbo-school extra bekostiging voor het bieden van de benodigde ondersteuning. Het al dan niet afgeven van een aanwijzing lwoo is niet voorwaardelijk voor het kunnen toelaten van een leerling op een vmbo-school.

 

Praktijkonderwijs (pro)

Praktijkonderwijs is er voor leerlingen voor wie het behalen van een vmbo-diploma te hoog gegrepen is. Wanneer de opleiding met succes wordt afgesloten, kunnen zij eventueel doorstromen naar de arbeidsmarkt, entreeopleiding of niveau 2 in het mbo. Het gaat om leerlingen met leerachterstanden, een intelligentie die in de range van 55-80 ligt en/of sociaal-emotionele problemen.

 

Indien blijkt dat een school voor praktijkonderwijs het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, is het nodig om een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan te vragen bij het samenwerkingsverband. Zonder tlv pro kan een school voor praktijkonderwijs een leerling niet toelaten. De school voor praktijkonderwijs waar de leerling wordt aangemeld, vraagt de tlv aan bij het samenwerkingsverband.

 

Procedure voor aanvraag tlv pro en aanwijzing lwoo

 1. De school verzamelt de benodigde informatie (leerachterstanden, IQ en eventuele informatie over sociaal-emotionele problemen).
 2. De school vraagt toestemming aan de ouders om een tlv praktijkonderwijs of een aanwijzing lwoo
  aan te vragen. Zie ook de ouderverklaring aanwijzing lwoo en de zienswijze ouders tlv pro.
 3. De school stuurt indien het dossier compleet is, de aanvraag naar de Commissie van Deskundigen.
 4. De ambtelijk secretaris van de Commissie van Deskundigen beoordeelt in hoeverre de aanvraag voldoet aan de landelijke criteria voor praktijkonderwijs of lwoo en voorziet deze van een preadvies.
 5. De Commissie van Deskundigen neemt een besluit over het verstrekken van een tlv pro of een aanwijzing lwoo.
 6. Als de tlv pro of de aanwijzing lwoo door de commissie wordt toegekend, ontvangt de aanvragende school de ondersteuningsverklaring.

 

Bekostiging

Zie het procedureboek om te zien wanneer uiterlijk de TLV pro of aanwijzing lwoo bij de Commissie van Deskundigen kan worden aangevraagd.

De school schrijft de leerling uiterlijk tot 15 oktober van het huidige schooljaar als pro- of lwoo-leerling in bij DUO. De school ontvangt daarvoor ondersteuningsbekostiging direct van DUO en brengt de ondersteuningsbekostiging van de school in mindering op de bekostiging van het samenwerkingsverband.

 

 

 

Downloads

Pro zienswijze ouders

Lwoo ouderverklaring

Staatscourant schooljaar 2024-2025

Procedureboek lwoo-pro

Stroomschema lwoo-pro