Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Toelating tot het vso

 

Een leerling in het voortgezet onderwijs kan door de school bij het samenwerkingsverband worden aangemeld als na overleg is vastgesteld, mede door evaluatie van het opgestelde opp,  dat een speciale vorm van onderwijs meer passend is. Dit overleg vindt plaats tussen ouders, school, consulent samenwerkingsverband en eventueel externe partners.

 

Toelating tot cluster 3 geldt voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een chronische ziekte.  Toelating tot cluster 4 geldt voor kinderen met psychische stoornis en/of ernstige gedragsproblematiek.

 

De afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen cluster 1 (voor kinderen met een visuele beperking) en cluster 2 (voor kinderen met een gehoorbeperking of spraak-/taalproblemen) wordt landelijk georganiseerd. Mocht het voorkomen dat er sprake is van een ‘dubbele problematiek” dan dient er contact te zijn tussen het samenwerkingsverband en de betreffende organisatie.

 

Leerlingen die worden verwezen naar het vso cluster 3 en 4 hebben een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig die is afgegeven door een samenwerkingsverband. De wetgeving passend onderwijs schrijft voor dat de tlv minimaal één minimaal jaar moet gelden.  Deze tlv vso kan alleen worden aangevraagd door een zorgplichtige school.

 

De zorgplichtige school kan een reguliere vo-school of een vso-school zijn. De school waarbij de leerling staat ingeschreven of de school waarbij de leerling schriftelijk is aangemeld en die na onderzoek heeft vastgesteld dat de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.

De CvD beoordeelt de aanvraag en bepaalt welke bekostigingscategorie geldt en de duur van de tlv, zie toelaatbaarheidscriteria vso.

Bij de tlv-aanvraag maken de scholen en het SWVZHW gebruik van Onderwijs Transparant.

Vanaf 13 november 2023 gebruiken we het handtekeningenblad  om in OT de aanvraag te regelen.

TLV verlenging voor scholen buiten de regio

Als een vso-school van buiten de regio een verlenging van een tlv wil aanvragen bij het SWVZHW kunt u contact opnemen met Elise van Houten, e.vanhouten@swvzhw.nl en Marloes Poot, m.poot@swvzhw.nl.

 

Herindicatie tlv cluster 4

** Deze tekst moet nog worden opgesteld, inclusief formulier **

 

Aanvraag tlv cluster 3 voor 18-jarigen

Wanneer de uitstroombestemming van een leerling is vastgesteld op arbeid of dagbesteding, is de leeftijd van de leerling leidend bij het bepalen van de afgifteduur. De beste uitstroomleeftijd voor een vso-leerling varieert per jongere.

 

Het samenwerkingsverband vindt dat er voor een jongere in het vso een onderwijsinhoudelijke meerwaarde moet zijn bij het volgen van onderwijs op school. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen dan andere leerlingen. De ene leerling kan al uitstromen richting arbeid of dagbesteding op 16- of 18-jarige leeftijd, voor een ander is dit pas aan de orde bij 20 jaar.

 

Het uitgangspunt is dat er voor leerlingen in het vso met uitstroombestemming arbeid of dagbesteding door het samenwerkingsverband een tlv wordt afgegeven tot en met 18 jaar.

Overigens begint het proces op weg naar deze aanvraag voor een tlv al eerder, omdat hier verschillende partijen bij betrokken zijn.

 

In de Salamanca Verklaring van Unesco (1994) wordt gesteld dat extra ondersteuning van jongeren nodig is voor een effectieve transitie van onderwijs naar een dagbesteding, passend bij de taken die de maatschappij aan hen stelt, zoals het verrichten van arbeid. Scholen hebben een taak om leerlingen te helpen bij het dagelijkse functioneren en om vaardigheden aan te leren om economisch actief te worden. Dit aanbod hoort volgens Unesco in het curriculum te worden opgenomen.

 

Wanneer een leerling goed voorbereid en met uitzicht op een passende arbeid- of dagbestedingsplaats het vso verlaat, is de kans groter dat hij terecht komt op passende plek. Dit is niet alleen in het belang van de leerling en het samenwerkingsverband, maar ook wenselijk vanuit maatschappelijk oogpunt.