Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Het samenwerkingsverband en de bijbehorende scholen doen hun uiterste best om te voorkomen dat er een geschil ontstaat. Het kan natuurlijk gebeuren dat verschillende partijen het ondanks deze inspanning niet met elkaar eens zijn.

 

Als u het niet eens zijn met (de inhoud van) het ontwikkelingsperspectiefplan (opp), toelating of verwijdering, dan is de school het eerste aanspreekpunt. Als het niet lukt om een meningsverschil zelf op te lossen, kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft.

 

De minister van OCW heeft als organisatie de onderwijsconsulenten aangesteld om u te ondersteunen bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering of thuiszittende kinderen. Het inschakelen van een onderwijsconsulent is mogelijk via de website.

 

Alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2014 van rechtswege aangesloten bij de Geschillencommissie passend onderwijs.

Komt u en het schoolbestuur niet tot een goede oplossing, dan kan een geschil over het opp, toelating of verwijdering schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij deze commissie.

Het samenwerkingsverband is ook aangesloten bij de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Zij behandelen bezwaarschriften met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen (tlv).

 

Heeft u een klacht over een medewerker van het samenwerkingsverband dan heeft het de voorkeur dat u deze eerst met de medewerker in kwestie bespreekt.

Mocht het gewenste resultaat uitblijven dan kunt u zich wenden tot de directeur van het samenwerkingsverband.

 

** Aan een regeling klachten medewerkers wordt nog gewerkt. **