Privacy (AVG)

Privacy en AVG

 

Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. De wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 WPO en artikel 17a WVO) heeft dit geregeld door onder meer te bepalen dat het samenwerkingsverband bevoegd is om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het vervullen van de wettelijk taak van het samenwerkingsverband.

 

Deze gegevens zal het samenwerkingsverband ontvangen van de school die een leerling aanmeldt in het kader van een verzoek om extra ondersteuning (voor het toekennen van een ondersteuningsarrangement, voor advies inzake extra ondersteuning of voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling tot het (voortgezet) speciaal onderwijs). Dit kan een ingeschreven dan wel een aangemelde leerling zijn. Zie het Privacyreglement SWV.

Hier vindt u de privacyverklaring van het samenwerkingsverband. 


Functionaris gegevensbescherming SWVZHW

Evelijn Jeunink – Privacy op School

privacy@swvzhw.nl

 

Intern contactpersoon SWVZHW

Maudie Fransen

privacy@swvzhw.nl