Routeboek VO

Routeboek VO

Binnen de Haagse regio is door alle betrokken professionals een gezamenlijke aanpak van het verzuim en thuiszitten ontwikkeld en vormgegeven in een Routeboek. In het Routeboek staan de processen en procedures van de betrokken partners in het multidisciplinaire overleg Jeugd en School (JES) beschreven. Het was een eerste stap in een gezamenlijke aanpak van verzuim en thuiszitters.   

In het schooljaar 2020-2021 is het Routeboek tijdens een pilot verbeteractie op het Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College in de praktijk gebracht. Daarbij is vastgesteld dat de samenwerking tussen de partners in het JES is verbeterd, waardoor het verzuim is gedaald. Reden om het routeboek in het lopende schooljaar verder in te voeren op alle scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.  

 

Verzuim en Thuiszitters

Bij langdurig ongeoorloofd schoolverzuim of thuiszitten zijn de gevolgen op korte termijn een lager welbevinden1, verveling, beperkt contact met leeftijdgenoten, soms overlast in de wijk en vaak ook slechtere schoolresultaten of zelfs zonder kwalificatie de school verlaten. Hierdoor hebben jongeren weinig toekomstperspectief en dreigen ze buiten de boot te vallen.  Op langere termijn: een slechtere arbeidsmarktpositie, slechtere gezondheid en delinquent gedrag2. Het is van belang te voorkomen dat jongeren de aansluiting bij de samenleving verliezen en zich buitengesloten voelen met alle gevolgen van dien. (Denk aan overlast, radicalisering en gewelddadigheid). De gevolgen van verzuim en thuiszitten zijn voor jongeren en de samenleving immens. Het voorkomen van schoolverzuim (en het daarmee verband houdende vroegtijdig schoolverlaten) is daarom van groot belang.  

 

Wil je meer weten over het Routeboek?

 

Routeboek in tekst

Routeboek in praatplaat