Voor scholen

Aanvraag FLEXCollege/Rebound

Aanvraag FlexCollege/Rebound Het FlexCollege is de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband, waar al het voortgezet onderwijs uit de regio aan is verbonden. Op het FlexCollege…

Aanvraag lwoo/pro

Aanvraag LWOO/PrO   Leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma zouden kunnen halen. Het…

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Toelating tot het vso   Een leerling in het voortgezet onderwijs kan door de school bij het samenwerkingsverband worden aangemeld als na overleg is vastgesteld,…

Commissie van Deskundigen (CvD)

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN (CvD) Taken De CvD is ingesteld door het samenwerkingsverband en heeft de volgende taken:   Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen…

Jeugdhulp en School (JES)

Jeugdhulp en school (JES) Het samenwerkingsverband en schoolformaat hebben hun deskundigheid in de afgelopen jaren met de scholen gebundeld. Concreet heeft dit een overleg opgeleverd…

Ontwikkelingsperspectief plan (opp)

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)   Wettelijke verplichting Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de volgende…

Overstap po-vo

Overstap PO-VO Jaarlijks stappen ruim 6500 leerlingen over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In de BOVO regio Haaglanden zijn afspraken gemaakt tussen de…

Plaatsingstafel

Plaatsingstafel Het samenwerkingsverband heeft als taak ervoor te zorgen dat er een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen is en die zodanig…

Routeboek VO

Routeboek VO Deze tekst is nog niet beschikbaar en wordt later toegevoegd.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

  Inschakelen schoolondersteuner Alle scholen die aangesloten zijn bij het SWVZHW hebben een vaste consulent van het schoolondersteuningsteam.   Wanneer kan je een consulent…

Wat is zorgplicht

Zorgplicht scholen Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014, hebben de scholen zorgplicht gekregen. Dit houdt in dat…