Voor scholen

Aanvraag lwoo/pro

Aanvraag LWOO/PrO   Leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor leerlingen die zonder extra hulp geen vmbo-diploma zouden kunnen halen. Het…

Aanvraag OPDC

Aanvraag OPDC   Het OPDC (Orthopedagogisch-didactisch centrum) is de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband, waar al het voorgezet  onderwijs uit de regio aan is verbonden.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Toelating tot het vso   Een leerling in het voortgezet onderwijs kan door de school bij het samenwerkingsverband worden aangemeld als na overleg is vastgesteld,…

Commissie van Deskundigen (CvD)

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN (CvD) De CvD is ingesteld door het samenwerkingsverband en heeft de volgende taken:   Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid (tlv) van leerlingen…

Driehoeksoverleg

Driehoeksoverleg Vrijstelling 5 onder A   Nieuwe werkwijze beroep op vrijstelling op lichamelijke of psychische grond (artikel 5 onder a van de Leerplichtwet 1969) |…

Jeugdhulp en School (JES)

Jeugdhulp en school (JES) Het samenwerkingsverband en schoolformaat hebben hun deskundigheid in de afgelopen jaren met de scholen gebundeld. Concreet heeft dit een overleg opgeleverd…

Ontwikkelingsperspectief plan (opp)

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)   Wettelijke verplichting Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de volgende…

Overstap po-vo

Overstap PO-VO Jaarlijks stappen in de BOVO-regio Haaglanden ongeveer 7000 leerlingen over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In de regio zijn afspraken gemaakt…

Plaatsingstafel

Plaatsingstafel Het samenwerkingsverband heeft als taak ervoor te zorgen dat er een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen is en die zodanig…

Routeboek en Buitenkans

Routeboek VO

Routeboek VO Binnen de Haagse regio is door alle betrokken professionals een gezamenlijke aanpak van het verzuim en thuiszitten ontwikkeld en vormgegeven in een Routeboek.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Inschakelen schoolondersteuner Alle scholen die aangesloten zijn bij het SWVZHW hebben een vaste consulent van het schoolondersteuningsteam.   Wanneer…

Wat is zorgplicht

Zorgplicht scholen Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014, hebben de scholen zorgplicht gekregen.

Aanvraag Maatwerk & Innovatie

Aanvraag Maatwerk & Innovatie   Vanaf het schooljaar 2022/2023  is het mogelijk om een aanvraag voor Maatwerk en/of Innovatie via het jaarplan passend onderwijs in…