Wat als mijn kind een andere school nodig heeft?

1. Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?

Soms vindt de school dat je kind beter naar een andere school kan gaan. Dat kan bij het aanmelden zijn, maar ook als je kind al op school zit. De school zegt dan bijvoorbeeld:

 

 • dat ze niet de juiste hulp kunnen geven.
 • dat een kleine, rustigere klas beter is voor je kind.

 

Welke hulp je kind precies nodig heeft, staat in een ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Hierover overlegt de school altijd met jou. In het opp kan staan dat je kind beter naar een andere school kan en waarom.

 

Je kind blijft ingeschreven op school, tot er een andere school is gevonden en jij je kind hebt ingeschreven. Je kind moet namelijk altijd naar school kunnen. De school heeft zorgplicht tot je kind is ingeschreven op een andere school.

 

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) kan de beste plek zijn. Of een reguliere middelbare school die andere extra hulp kan geven.

 

Kan je kind (tijdelijk) niet naar school? Bijvoorbeeld door een lichamelijke en/of psychische beperking? Dan kan de Variawet uitkomst bieden. Met de Variawet kun je, samen met de school, op zoek naar andere mogelijkheden.

 

De Variawet regelt dat je kind meer hulp op maat kan krijgen. Bijvoorbeeld door tijdelijk onderwijs in deeltijd te volgen. Het doel is dat je kind zich zo ontwikkelt dat het weer helemaal naar school kan.

 

Lees meer bij de vragen 'Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (opp)?’, ‘Wat is zorgplicht?’ en ‘Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)?'.

2. Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?

Elke school moet een onderwijskundig rapport (OKR) schrijven als een leerling naar een andere school gaat. Hierin staan 5 onderdelen met informatie:

 

 • Administratieve gegevens, zoals naam en geboortedatum
 • Leerresultaten en schooladvies
 • Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
 • Informatie over de nodige ondersteuning en begeleiding
 • Of je kind vaak heeft verzuimd (niet op school is geweest)

 

De school waar je kind vandaan komt, geeft informatie over je kind aan de nieuwe school met het OKR. Die nieuwe school kan een gewone middelbare school zijn. Of een school voor gespecialiseerd onderwijs. Zoals voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro).

 

De school maakt het OKR. Jij mag de school vragen om je opmerkingen erbij te zetten. En vanaf 16 jaar ook de opmerkingen van je kind zelf.

 

Lees hierover meer bij de vraag: 'Met wie mag de school informatie over mijn kind bespreken?’.

3. Wat is voorgezet speciaal onderwijs (vso)?

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor jongeren die meer nodig hebben dan het gewone voortgezet onderwijs kan geven. De klassen zijn vaak kleiner. En leerlingen wisselen minder vaak van lokaal. Zo zijn er minder prikkels.

 

Ook is er méér extra ondersteuning en begeleiding. De leerdoelen kunnen anders zijn dan op een gewone school. Het vso valt dan ook onder een andere wet. Soms werken er op een vso-school geen of minder vakdocenten.

 

En zijn meer docenten gespecialiseerd om leerlingen te ondersteunen en begeleiden. Bijvoorbeeld met het bieden van meer structuur of om leerlingen met hun gedrag om te leren gaan.

 

Een deel van de vso-scholen neemt niet zelf eindexamens af. De leerlingen doen dan op een andere manier examen dan normaal. Vraag dit na bij de school. Voor plaatsing op het vso is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig.

 

Op de website scholenwijzer vind je alle vso-scholen in de regio.

 

Lees meer bij de vragen: ‘Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs?’, ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv)?’ en 'Wat als ik het niet eens ben met plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs?’.

4. Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs?

Werkt de vso-school niet met schoolexamens en centraal examens? Dan kan je kind toch eindexamen doen zoals op een reguliere middelbare school. Je kind doet dan namelijk staatsexamen.

 

Dat examen wordt niet afgenomen door de eigen docenten, maar door een examinator. Het examen bestaat vaak ook uit een mondeling examen. Niet alle jongeren die staatsexamen doen, doen alle vakken in hetzelfde jaar.

 

Als je kind niet in één keer eindexamen kan doen voor alle vakken, kan hij of zij het examen spreiden. Je kind kan per vak een certificaat halen. Als hij of zij voor alle vakken een certificaat heeft, haalt je kind uiteindelijk een diploma.

 

Lees hierover meer bij de vraag 'Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)?’.

5. Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv)?

Als je kind naar voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) gaat, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij het samenwerkingsverband SWVZHW. Voor leerwegondersteunend onderwijs geldt hiervoor een aanwijzing lwoo. De school meldt de leerling aan in Onderwijs Transparant.

 

Het samenwerkingsverband SWVZHW beslist of er een tlv voor het vso wordt afgegeven. Ze vragen hiervoor advies aan ten minste twee onafhankelijke deskundigen. Zoals een orthopedagoog of (kinder- of jeugd)psycholoog. Volgens de wet moet de tlv minimaal één jaar gelden.

 

De vso-school beslist vervolgens of ze je kind toelaten. Meestal heeft de school hiervoor een Commissie van Begeleiding. De school bekijkt of de hulp die je kind nodig heeft, past bij het onderwijs dat die school geeft.

 

Het samenwerkingsverband SWVZHW geeft de tlv’s af voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs cluster 3 en 4:

 

 • Cluster 3 is voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een chronische aandoening.
 • Cluster 4 is voor jongeren met gedrags- en/of psychiatrische problemen.

 

De afgifte van tlv’s voor cluster 1 en 2 is landelijk georganiseerd (en valt dus niet onder het samenwerkingsverband):

 

 • Cluster 1 is voor jongeren met een visuele beperking.
 • Cluster 2 is voor jongeren met een gehoorbeperking of spraak-/taalproblemen.

 

Als er sprake is van ‘dubbele problematiek’ (meerdere clusters), wordt er op basis van de toelaatbaarheidscriteria gekeken welke vso-school het best passend is voor je kind.

 

Hier vind je de Checklist voor po voor volledig dossier bij verwijzing vso.

 

Lees meer bij de vragen ‘Wat is het samenwerkingsverband SWVZHW?’, ‘Wat is voortgezet speciaal onderwijs (vso)’, ‘Wat is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?’ en ‘Wat is praktijkonderwijs?’.

6. Wat als ik het niet eens ben met de plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs?

De school vraagt voor plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs (vso) een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij het samenwerkingsverband SWVZHW. Je kunt tegen het besluit over de tlv in bezwaar via een bezwaarschriftprocedure.

 

Het samenwerkingsverband SWVZHW is voor klachten en bezwaren aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. Hier lees je meer over de klachtenprocedure van het SWVZHW.

 

Er kan een wachtlijst zijn voor het vso. Tot je kind terecht kan, moet de school waar je kind vandaan komt onderwijs blijven geven. Behalve als je kind al is ingeschreven bij de nieuwe school voor vso. Dan is dit aan de nieuwe school.

 

Lees meer bij de vragen ‘Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv)?’, ‘Wat is het samenwerkingsverband SWVZHW?’ en ‘Wat is zorgplicht?’.

7. Kan mijn kind terug naar een gewone school, en hoe werkt dat?

Ja dat kan. Als de school, jij en je kind vinden dat dat het beste past. De school waar je kind nu op zit, kan je helpen om een school te vinden die de hulp kan geven die je kind nodig heeft.

 

Elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel (sop). Hierin lees je welke hulp een school kan geven.

 

Lees meer bij de vraag ‘Wat is een schoolondersteuningsprofiel (sop)?’.

8. Wat als mijn kind naar een speciaal onderwijs school gaat die ver weg is?

Een speciaal onderwijs school is vaak verder weg van je huis. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen soms gebruikmaken van leerlingenvervoer. Hiervoor gelden voorwaarden. Dit verschilt per gemeente.

 

Bij leerlingenvervoer wordt je kind opgehaald en weer thuisgebracht door een busje of taxi. Maar naast de (taxi)bus gaat het ook om vergoedingen voor het openbaar vervoer en voor de auto of fiets.

 

Leerlingenvervoer kun je aanvragen bij je gemeente. Ontdek hoe het werkt in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.