Driehoeksoverleg

Driehoeksoverleg

Vrijstelling 5 onder A

 

Nieuwe werkwijze beroep op vrijstelling op lichamelijke of psychische grond (artikel 5 onder a van de Leerplichtwet 1969) | Het Driehoeksoverleg

 

Context

Op 1 september 2020 werd, via de internetconsultatie[1] van het ministerie van OCW, duidelijk dat er een wetswijziging inzake 5 onder a op komst is, die wettelijk vastlegt dat de arts die beoordeelt of een kind psychisch of lichamelijk niet geschikt is om onderwijs te volgen, ook altijd een advies vanuit een onderwijskundige benaderingswijze tot zijn beschikking heeft bij zijn afweging. Zowel van het regionaal beschikbare ondersteuningsaanbod als van de individuele leermogelijkheden van het kind dient een volledig beeld te zijn, voordat een beroep op een vrijstelling kan worden gedaan.

  1. Op 27 november 2020 werd, via de internetconsultatie[2] van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een initiatief gepubliceerd met de volgende doelen: dat kinderen/jongeren, via een vrijstelling 5 onder a, niet langer buiten spel worden gezet;
  2.  het leerrecht wordt vastgelegd en versterkt;
  3.  realiseren (deels) van inclusiever onderwijs.

 

Algemeen uitgangspunt
Als een beroep op vrijstelling van schoolinschrijving wordt overwogen, wordt de jongere ingebracht in het Driehoeksoverleg.  Het Driehoeksoverleg toetst of er mogelijkheden zijn voor passend onderwijs of een alternatief en geeft hierover procedureel of inhoudelijk advies.

 

Route voor leerlingen met schoolinschrijving
Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling vanwege belemmeringen op lichamelijke of psychische grond de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs overstijgen, dan wordt de leerling ingebracht in het JES. Als alle mogelijkheden voor passend onderwijs of alternatieven zijn onderzocht en niet passend blijken, dan kan het JES -als allerlaatste optie- de ouders/leerling adviseren een beroep op vrijstelling van schoolinschrijving te doen op lichamelijke of psychische gronden volgens artikel 5 onder a van de Leerplichtwet.

 

Aanmelding Driehoeksoverleg

Het JES begeleidt ouders bij het invullen van het aanmeldformulier voor het Driehoeksoverleg (Aanmeldformulier Driehoeksoverleg ). De ouders, leerling en school vullen in samenwerking met de consulent van het samenwerkingsverband het formulier ‘Bijlage aanmelding Driehoeksoverleg' met schoolinschrijving. Het 'Aanmeldformulier Driehoeksoverleg' gaat naar de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Deze informeert de coördinator vrijstelling 5 onder a bij afdeling Leerling- en Onderwijszaken van de gemeente Den Haag. De coördinator agendeert de leerling voor het eerstvolgende Driehoeksoverleg.

 

Beide formulieren,  'Aanmeldformulier Driehoeksoverleg'(kopie) en 'Bijlage bij aanmelding Driehoeksoverleg', worden door de school per e-mail verstuurd aan de betrokken consulent van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de deelnemers aan het Driehoeksoverleg over de 'Bijlage bij aanmelding Driehoeksoverleg' beschikken tijdens het Driehoeksoverleg.

 

Toetsing in Driehoeksoverleg
Het Driehoeksoverleg toetst of er mogelijkheden zijn voor passend onderwijs of een alternatief en geeft hierover procedureel of inhoudelijk advies. Ziet het Driehoeksoverleg nog onderwijsmogelijkheden dan bepaalt het Driehoeksoverleg - afhankelijk van de casus- of het samenwerkingsverband dan wel leerplicht het advies terugkoppelt aan de school. Zijn er naar mening van het Driehoeksoverleg geen passende oplossingen mogelijk, dan adviseert het Driehoeksoverleg ouders tot het doen van een beroep op vrijstelling. De afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente begeleidt ouders bij het formele beroep op vrijstelling.

 

Wat als ouders/jongere toestemming weigeren?
Weigeren ouders of jongere vanaf 12 jaar bespreking in het Driehoeksoverleg? Dan gaat de afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente in gesprek met ouders met als doel ze alsnog de meerwaarde te laten inzien van het voordeel dat deskundigen meedenken over de ontwikkeling van hun kind en welke onderwijsmogelijkheden of alternatieven er misschien nog zijn. Van tevoren moet duidelijk zijn wat een SMA-arts nodig heeft om advies te kunnen geven. Dat kan bijv. summiere informatie zijn over eerder gevolgd onderwijs.

Blijven ouders bij hun standpunt? Dan hebben ouders het recht een beroep op vrijstelling te doen. De afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente begeleidt de ouders bij de route van het beroep op vrijstelling. De casus wordt niet anoniem getoetst in het Driehoeksoverleg.

 

Route voor leerlingen zonder schoolinschrijving
Voor deze leerlingen wordt  de bestaande procedure gevolgd: de ouders melden hun kind aan op een school, de school roept de hulp in van de consulent van het SWVZHW en er wordt multidisciplinair overleg belegd en gekeken wat er bekend is en wat de mogelijkheden zijn.

 

Driehoeksoverleg
Als het Driehoeksoverleg nog een mogelijkheid ziet voor passend onderwijs of een alternatief, dan geeft het hierop advies. Het samenwerkingsverband koppelt dit advies terug aan de school en de ouders.

Ziet het Driehoeksoverleg geen mogelijkheid voor passend onderwijs of een alternatief, dan adviseert het Driehoeksoverleg een beroep op vrijstelling. De afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente informeert en begeleidt de ouders bij het formele beroep op vrijstelling.

 

[1] https://www.internetconsultatie.nl/vrijstellingleerplicht

[2] https://www.internetconsultatie.nl/leerrecht