Schoolondersteuningsteam (SOT)

Inschakelen schoolondersteuner

Alle scholen die aangesloten zijn bij het SWVZHW hebben een vaste consulent van het schoolondersteuningsteam.

 

Wanneer kan je een consulent van het SOT inschakelen?
Op elke school is er een intern ondersteuningsteam met aan het hoofd een coördinator passend onderwijs die de zorg draagt voor het coördineren van de ondersteuning van leerlingen die passend onderwijs nodig hebben. Voor verreweg de meeste leerlingen is deze vorm van ondersteuning voldoende.

 

Voor vragen die schooloverstijgend zijn kan de coördinator passend onderwijs bij de consulent van het SOT terecht. De consulent is niet alleen onafhankelijk, maar heeft ook een helicopterview. Denk dan aan vragen of consulten over:

  • Leerlingen waar de school zich zorgen over maakt en waar men zelf geen oplossing voor weet.
    Wat kunnen we in de klas doen om de leerling te ondersteunen?
  • Leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag, waar expertise voor ingezet moet worden, denk aan hoogbegaafdheid, informatie over cluster 3 (LG/LZ/ZML).
  • Leerlingen die dreigen uit te vallen (dreigende thuiszitters) of leerlingen die dreigen af te stromen.
  • Leerlingen voor wie de huidige onderwijsplek niet passend lijkt te zijn.

Al deze leerlingen worden ook aangemeld bij het JES-overleg (Jeugdhulp en School), waarin minimaal de consulent van het SOT en de schoolmaatschappelijk werker zit. Vaak zijn ook de leerplichtambtenaar, de schoolarts of verpleegkundige van de JGZ een onderdeel van het JES.

 

Wanneer moet je een consulent van het SOT inschakelen?
In een aantal gevallen is het verplicht om een consulent van het SOT in te schakelen. Dit heeft te maken met de poortwachtersfunctie van de consulent.

Er dient dus altijd advies gevraagd te worden:

  • als een leerling tijdelijk op het OPDC geplaatst dient te worden.
  • als er voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (cluster 3 & 4) moet worden aangevraagd.

 

Digitale jaaragenda voor coördinatoren Passend Onderwijs

Het SOT heeft speciaal voor de coördinatoren Passend Onderwijs een aantal belangrijke data samengevoegd in een digitale jaaragenda. Deze jaaragenda is per maand uit te printen.


Aanpak thuiszitters

In het kader van de aanpak thuiszitters moeten alle leerlingen die vier weken thuiszitten niet alleen bij DUO maar ook bij het SWVZHW in Onderwijs Transparant worden gemeld.