Commissie van Deskundigen (CvD)

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN (CvD)

Taken De CvD is ingesteld door het samenwerkingsverband en heeft de volgende taken:

 

 • Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso) op aanvraag van aan het samenwerkingsverband verbonden scholen voor het v(s)o.
  Hierbij wordt onderscheid gemaakt in aanvragen voor cluster 3 en cluster 4. Hierbij kan het gaan
  om zowel een indicatie als om een herindicatie.
 • Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het FlexCollege op aanvraag van aan het samenwerkingsverband verbonden vo-scholen.
 • Beoordelen van aanvragen voor extra ondersteuning voor het vso en maatwerk op aanvraag van
  vo-scholen die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband.

 

Daarnaast beoordeelt de CvD aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het Praktijkonderwijs (PrO) en aanvragen voor een aanwijzing voor Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

 

De CvD is door de directeur gemandateerd om namens het samenwerkingsverband besluiten te nemen over de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) en aanvragen voor de toelaatbaarheid van leerlingen tot het FlexCollege.
Aanvragen voor maatwerk worden momenteel beoordeeld door de directeur van het samenwerkings-verband in samenspraak met de teamleider en de voorzitter van de CvD. Het streven is om de beoordelings-functie uiteindelijk neer te leggen bij de CvD.

 

Toelaatbaarheidscriteria

Voor de beoordeling van aanvragen voor toelaatbaarheid tot het vso hanteert de CvD toelaatbaarheids-criteria. Deze criteria heeft het samenwerkingsverband in samenspraak met aanpalende samenwerkings-verbanden vastgesteld.

 

Onderwijstransparant

 

Alle aanvragen worden gedaan in Onderwijstransparant (OT), met uitzondering van het maatwerk aangezien dat momenteel niet mogelijk is in OT.

Laatstgenoemde aanvragen worden schriftelijk ingediend.

Alle leden van de CvD hebben (digitaal) toegang tot de dossiers die voor de vergadering zijn geagendeerd.

 

Indeling in kamers en werkwijze van de CvD

De CvD is momenteel verdeeld in 4 zogeheten kamers:

 

 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv cluster 4.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv cluster 3.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor het FlexCollege.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor extra ondersteuning (EO) in het VSO.

 

Het streven is dat de aanvraagprocedure voor alle aangevraagde ondersteuningsvormen binnen maximaal
4 (werk)weken wordt afgerond, resulterend in een beschikking van het samenwerkingsverband. Let wel, hierbij gaat het dan om ‘complete aanvragen’. Dat wil zeggen dat het dossier compleet is en voorzien is van een handtekening van de ouders/voogd en een preadvies van de schoolondersteuner/consulent van het samenwerkingsverband. Indien een aanvraag/dossier incompleet is, zal de CvD de ontbrekende stukken/
informatie bij de aanvragende school opvragen.
Pas als de aanvraag compleet is, beschikt de CvD namens het samenwerkingsverband binnen een termijn van 4 (werk)weken.

 

De werkwijze van de CvD

 • De CvD vergadert wekelijks op maandagochtenden. In samenspraak met de voorzitter van de CvD maakt de administratief medewerker van de CvD een vergaderlijst op. Klik hier voor het vergaderschema 2020-2021.
 • Elke kamer vergadert gemiddeld een keer per 3 (werk)weken.
 • Volledige aanvragen/dossiers voor de betreffende kamer worden geagendeerd, mits op tijd ingediend. Klik hier voor het vergaderschema 2020-2021.
 • Op de dinsdag voorafgaand aan de vergaderdag nodigt de administratief medewerker de leden van
  de desbetreffende kamer uit en stuurt hen het overzicht van de te bespreken aanvragen.
 • Commissieleden hebben via OT digitaal toegang tot de dossiers ter voorbereiding op de vergadering.
 • De voorzitter leidt de vergadering en ziet toe op een zorgvuldige besluitvorming, indachtig de geformuleerde criteria en richtlijnen.
  Er wordt gestreefd naar consensus. Lukt dat niet, dan wordt een meerderheidsbesluit genomen.
 • De administratief medewerker legt de besluiten vast in OT en informeert de aanvragende school
  en de ouders/voogd over het genomen besluit.


Samenstelling van de CvD

De CvD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (niet gebonden aan enige school of enig bestuur in het samenwerkingsverband) en maximaal 4 leden.

De leden zijn werkzaam binnen één van de scholen van het samenwerkingsverband. Zij zijn allen praktijk-deskundigen en expert op het gebied van leerlingbegeleiding. Dit laatste in de brede betekenis van het woord. Hun achtergrond is die van psycholoog, orthopedagoog, coördinator passend onderwijs en/of ervaren docent, binnen zowel het regulier- als het speciaal voortgezet onderwijs.

 

Daarnaast is het altijd mogelijk dat de CvD op afroep een extern deskundige uit de jeugd- of jeugd-gezondheidszorg raadpleegt, indien zeer specifieke kennis en/of ervaring nodig is/zijn om de aanvraag
te kunnen beoordelen. Bekijk de samenstelling van de CvD.