Commissie van Deskundigen (CvD)

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN (CvD)

De CvD is ingesteld door het samenwerkingsverband en heeft de volgende taken:

 

 • Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid (tlv) van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso) op aanvraag van aan het samenwerkingsverband verbonden scholen voor v(s)o.
  Hierbij wordt onderscheid gemaakt in aanvragen voor cluster 3 en cluster 4. Hierbij kan het gaan om zowel een indicatie als een herindicatie.
 • Beoordelen aanvragen maatwerkplus arrangementen voor het vso.
 • Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het Praktijkonderwijs (pro) en aanwijzing Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

 

De CvD adviseert de directeur-bestuurder over de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaringen (pro, cluster 3 en 4), maatwerkplus arrangementen en aanwijzingen lwoo. De directeur-bestuurder neemt het uiteindelijke besluit over de aanvraag.

 

Toelaatbaarheidscriteria

Voor de beoordeling van de aanvragen voor toelaatbaarheid tot het vso cluster 3 en 4 én de maatwerk plus arrangementen hanteert de CvD toelaatbaarheidscriteria. Deze criteria heeft het samenwerkingsverband in samenspraak met aanpalende samenwerkingsverbanden vastgesteld.

Voor de beoordeling van aanvragen voor toelaatbaarheid tot het Praktijkonderwijs en aanwijzing Leerwegondersteunend onderwijs hanteert de CvD de landelijke criteria.

 

Onderwijstransparant

Alle aanvragen worden gedaan in Onderwijstransparant (OT).

Alle leden van de CvD hebben (digitaal) toegang tot de dossiers die voor de vergadering zijn geagendeerd.

 

Indeling in kamers en werkwijze van de CvD

De CvD is momenteel verdeeld in 3 zogeheten kamers:

 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv cluster 3 en maatwerkplusarrangement in het vso.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv cluster 4.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv pro en lwoo arrangementen.

 

In het procedureboek Commissie van Deskundigen staat de procedure en werkwijze voor de aanvraag van een TLV (cluster 3 en 4) en het Maatwerkplus Arrangement beschreven. Voor lwoo en pro kunt u de procedure hier vinden.

 

Het streven is dat de aanvraagprocedure voor alle aangevraagde ondersteuningsvormen binnen maximaal 4 (school-)weken wordt afgerond, resulterend in een beschikking van het samenwerkingsverband. Let wel, hierbij gaat het dan om ‘complete aanvragen’. Dat wil zeggen dat het dossier compleet is en voorzien is van een handtekening van de ouders/voogd, een door school en ouders ondertekend ontwikkelingsperspectief (OPP), relevante medische dossiers en/of onderzoeksgegevens én een preadvies van de schoolondersteuner/consulent van het samenwerkingsverband. Indien een aanvraag/dossier incompleet is, zal de CvD de ontbrekende stukken/ informatie bij de aanvragende school opvragen. Pas als de aanvraag compleet is, beschikt de CvD namens het samenwerkingsverband binnen een termijn van 4 (werk)weken.

 

 

De werkwijze van de CvD

 • De CvD vergadert wekelijks op maandag- en dinsdagochtenden. In samenspraak met de voorzitter van de CvD maakt de administratief medewerker van de CvD een vergaderlijst op. Klik hier voor het vergaderschema.
 • Elke kamer vergadert gemiddeld een keer per 2 à 3 (school-)weken en in de piekperiode kan dat wekelijks zijn.
 • Volledige aanvragen/dossiers voor de betreffende kamer worden geagendeerd, mits op tijd ingediend.
 • Op de dinsdag en woensdag voorafgaand aan de vergaderdag nodigt de administratief medewerker of ambtelijke secretaris de leden van de desbetreffende kamer uit en stuurt hen het overzicht van de te bespreken aanvragen.
 • Commissieleden hebben via OT digitaal toegang tot de dossiers ter voorbereiding op de vergadering.
 • De voorzitter leidt de vergadering en formuleert het uiteindelijke advies aan de directeur-bestuurder, met inachtneming van de geformuleerde criteria en richtlijnen.
 • De directeur-bestuurder besluit of de toelaatbaarheidsverklaring (cluster 3, 4 of pro), het maatwerkplus arrangement of de aanwijzing lwoo uiteindelijk wordt toegekend.
 • De administratief medewerker legt de besluiten vast in OT en informeert de aanvragende school en de ouders/voogd over het genomen besluit.


Samenstelling van de CvD

De CvD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (niet gebonden aan enige school of enig bestuur in het samenwerkingsverband) en maximaal 4 leden.

De leden zijn werkzaam en of verbonden aan één van de scholen van het samenwerkingsverband. Zij zijn allen praktijkdeskundigen en expert op het gebied van leerlingbegeleiding. Dit laatste in de brede betekenis van het woord. Hun achtergrond is die van psycholoog, orthopedagoog, coördinator passend onderwijs en/of ervaren docent, binnen zowel het regulier- als het speciaal voortgezet onderwijs.

 

Daarnaast is het altijd mogelijk dat de CvD op afroep een extern deskundige uit de jeugd- of jeugd-gezondheidszorg raadpleegt, indien zeer specifieke kennis en/of ervaring nodig is/zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Bekijk de samenstelling van de CvD.