Organisatie

De stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs (SWVZHW) bestaat uit 18 schoolbesturen met ruim 60 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het aanbieden van een passende onderwijsplaats voor ruim 36.000 leerlingen in onze regio: Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Bestuur

De taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband zijn belegd bij:

a. algemeen bestuur: het toezicht houdende van het bestuur.
b. dagelijks bestuur: het uitvoerende deel van het bestuur.

 

Het algemeen bestuur (AB) heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het SWV, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan het AB zijn opgedragen of toegekend.

 

Het DB bestaat uit vijf leden afkomstig uit de 18 leden van het bestuur en is belast met gedelegeerde uitvoerende taken en bevoegdheden.

 

Daarnaast heeft de stichting een directeur, die belast is met door het bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden, de heer R. van Haren a.i.

 

Centrale dienst

De personeelsleden van de centrale dienst zorgen voor de dagelijkse uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband.

 

Schoolondersteuningsteam (SOT)/Consulenten

Alle scholen die zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband hebben een vaste schoolondersteuner/consulent. Zij ondersteunen en adviseren de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs.

 

BOVO

De overstap van leerlingen van het basisonderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) verloopt in de regio Haaglanden volgens de BOVO-procedure. Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan deze werkwijze en houden zich aan de gemaakte afspraken. Het team van BOVO voert de procedure uit.

 

De BOVO-procedure beoogt een soepele overgang van po naar vo, waarbij de basisschoolverlater op de best passende plek in de brugklas terecht komt. Er zijn vier doelstellingen.

 • Een passend basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport.
 • Een helder en eerlijk proces van schoolkeuze, aanmelding en toelating.
 • Een zorgvuldige behandeling van de aanmelding door de vo-school.
 • Het verzamelen van statistische gegevens rond het overstapproces. Voor verder informatie, klik hier

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN (CvD)

Taken De CvD is ingesteld door het samenwerkingsverband en heeft de volgende taken:

 

 • Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso) op aanvraag van aan het samenwerkingsverband verbonden scholen voor het v(s)o. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in aanvragen voor cluster 3 en cluster 4. Hierbij kan het gaan om zowel een indicatie als om een herindicatie.
 • Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het FlexCollege op aanvraag van aan het samenwerkingsverband verbonden vo-scholen.
 • Beoordelen van aanvragen voor extra ondersteuning voor het vso en maatwerk op aanvraag van vo-scholen die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband.

Daarnaast beoordeelt de CvD aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het Praktijkonderwijs (PrO) en aanvragen voor een aanwijzing voor Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

 

De CvD is door de directeur gemandateerd om namens het samenwerkingsverband besluiten te nemen over de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) en aanvragen voor de toelaatbaarheid van leerlingen tot het FlexCollege.
Aanvragen voor maatwerk worden momenteel beoordeeld door de directeur van het samenwerkingsverband in samenspraak met de teamleider en de voorzitter van de CvD. Het streven is om de beoordelingsfunctie uiteindelijk neer te leggen bij de CvD.

 

Toelaatbaarheidscriteria

Voor de beoordeling van aanvragen voor toelaatbaarheid tot het vso hanteert de CvD toelaatbaarheidscriteria. Deze criteria heeft het samenwerkingsverband in samenspraak met aanpalende samenwerkingsverbanden vastgesteld. Voor de beoordeling van aanvragen voor toelaatbaarheid tot het FlexCollege en aanvragen voor extra ondersteuning in het vso- of maatwerk (zijn deze bekend?) heeft het samenwerkingsverband criteria geformuleerd.

 

Onderwijstransparant

 

Alle aanvragen worden gedaan in Onderwijstransparant (OT), met uitzondering van het maatwerk aangezien dat momenteel niet mogelijk is in OT.

Laatstgenoemde aanvragen worden schriftelijk ingediend.

Alle leden van de CvD hebben (digitaal) toegang tot de dossiers die voor de vergadering zijn geagendeerd.

 

Indeling in kamers en werkwijze van de CvD

De CvD is momenteel verdeeld in 4 zogeheten kamers:

 

 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv cluster 4.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv cluster 3.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor het FlexCollege.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen maatwerk.

 

Het streven is dat de aanvraagprocedure voor alle aangevraagde ondersteuningsvormen binnen maximaal 4 (werk)weken wordt afgerond, resulterend in een beschikking van het samenwerkingsverband. Let wel, hierbij gaat het dan om ‘complete aanvragen’. Dat wil zeggen dat het dossier compleet is en voorzien is van een handtekening van de ouders/voogd en een preadvies van de schoolondersteuner/consulent van het samenwerkingsverband. Indien een aanvraag/dossier incompleet is, zal de CvD de ontbrekende stukken/informatie bij de aanvragende school opvragen.
Pas als de aanvraag compleet is, beschikt de CvD namens het samenwerkingsverband binnen een termijn van 4 (werk)weken.

 

De werkwijze van de CvD

 • De CvD vergadert wekelijks op maandagochtenden. In samenspraak met de voorzitter van de CvD maakt de administratief medewerker van de CvD een vergaderlijst op. Klik hier voor het vergaderschema 2020-2021.
 • Elke kamer vergadert gemiddeld een keer per 3 (werk)weken.
 • Volledige aanvragen/dossiers voor de betreffende kamer worden geagendeerd, mits op tijd ingediend. Klik hier voor het vergaderschema 2020-2021.
 • Op de dinsdag voorafgaand aan de vergaderdag nodigt de administratief medewerker de leden van de betreffende kamer uit en stuurt hen het overzicht van de te bespreken aanvragen.
 • Commissieleden hebben via OT digitaal toegang tot de dossiers ter voorbereiding op de vergadering.
 • De voorzitter leidt de vergadering en ziet toe op een zorgvuldige besluitvorming, indachtig de geformuleerde criteria en richtlijnen.
  Er wordt gestreefd naar consensus. Lukt dat niet, dan wordt een meerderheidsbesluit genomen.
 • De administratief medewerker legt de besluiten vast in OT en informeert de aanvragende school en de ouders/voogd over het genomen besluit.
 • Samenstelling van de CvD

De CvD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (niet gebonden aan enige school of enig bestuur in het samenwerkingsverband) en maximaal 4 leden.

De leden zijn werkzaam binnen één van de scholen van het samenwerkingsverband. Zij zijn allen praktijkdeskundigen en expert op het gebied van leerlingbegeleiding. Dit laatste in de brede betekenis van het woord. Hun achtergrond is die van psycholoog, orthopedagoog, coördinator passend onderwijs en/of ervaren docent, binnen zowel het regulier- als het speciaal voortgezet onderwijs.

 

Daarnaast is het altijd mogelijk dat de CvD op afroep een extern deskundige uit de jeugd- of jeugdgezondheidszorg raadpleegt, indien zeer specifieke kennis en/of ervaring nodig is/zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Bekijk de samenstelling van de CvD.

 

Medezeggenschapsraad

 

Het personeel van het samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad (MR).

Zowel het stafbureau als BOVO Haaglanden en de bovenschoolse voorzieningen Rebound en het FlexCollege zijn vertegenwoordigd in de MR.

 

De MR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen en bespreekt in zijn vergadering zaken die betrekking hebben op het personeel van het SWV.

Denk hierbij aan financiële onderwerpen, regelingen omtrent beleid en arbeidsomstandigheden.

Gesprekspartner is de directeur van het SWV, als gemandateerde van het bestuur.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De achterban wordt geïnformeerd door middel van notulen en nieuwsbrieven.

 

Meer informatie over de bevoegdheden van de MR is te vinden in het Medezeggenschapsreglement en de statuten.

 

Contact: mr@swvshw.nl

 

Reglement medezeggenschapsraad

 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Volgens de wet passend onderwijs heeft de opr de taak om eens in de vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan.

Tevens monitoren zijn de voortgang in de tussenliggende jaren.

 

Statuten MR en OPR