Organisatie

De stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs (SWVZHW) bestaat uit 16 schoolbesturen met ruim 55 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het aanbieden van een passende onderwijsplaats voor 38.000 leerlingen in onze regio: Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Bestuur

De taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband zijn belegd bij:

a. de directeur-bestuurder – mw R. Hogenkamp (Roos);
b. een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT).

 

Daarnaast zijn de 16 schoolbesturen in onze regio vertegenwoordigd binnen ons samenwerkingsverband in de Raad van Aangesloten Schoolbesturen (RAS).

In de statuten staat beschreven wat de taken en bevoegdheden zijn van deze gremia.


Raad van Toezicht

De RvT is het intern toezichthoudende orgaan van de stichting en bestaat uit vijf onafhankelijke leden, waarvan één op voordracht van de ondersteuningsplanraad.

 

De RvT bestaat uit de volgende leden:

Dhr. L. Oomen (Loek) – voorzitter

Mw. P. Dijkstra (Pascalle) – voorgedragen door ondersteuningsplanraad (OPR)

Dhr H. van Asseldonk (Hein)

Mw. G. Kramer-Zeroual (Gyzlene)
Dhr. G. Wigmans (Gerben)

 

 

Centrale dienst

De personeelsleden van de centrale dienst zorgen voor de dagelijkse uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband.

 

Schoolondersteuningsteam (SOT)/Consulenten

Alle scholen die zijn ondergebracht bij het samenwerkingsverband hebben een vaste schoolondersteuner/consulent. Zij ondersteunen en adviseren de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs.

 

BOVO

De overstap van leerlingen van het basisonderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) verloopt in de regio Haaglanden volgens de BOVO-procedure.

 

BOVO werkt aan de ambitie om voor ieder kind een passende plek te vinden, waarbij gestreefd wordt naar eerlijke kansen door een transparant en zorgvuldig proces waarin de overstap naar het vo voor alle betrokkenen zo vloeiend mogelijk verloopt.

 

Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan deze werkwijze en houden zich aan de gemaakte afspraken.

 

Meer informatie is te lezen op de ouderwebsite van BOVO. En voor scholen in de regio op de online werkomgeving.

 

COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN (CvD)

De CvD is ingesteld door het samenwerkingsverband en heeft de volgende taken:

 • Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso) op aanvraag van aan het samenwerkingsverband verbonden scholen voor het v(s)o. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in aanvragen voor cluster 3 en cluster 4. Hierbij kan het gaan om zowel een indicatie als om een herindicatie.
 • Beoordelen aanvragen voor extra ondersteuning en maatwerkplus arrangementen voor het VSO.
 • Beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het Praktijkonderwijs (PrO) en aanvragen voor een arrangement Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

 

De CvD is door de directeur gemandateerd om namens het samenwerkingsverband besluiten te nemen over de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV cluster 3 en 4) en extra ondersteuningsarrangementen (LWOO, EO en/of maatwerkplus in het VSO).

 

Toelaatbaarheidscriteria

Voor de beoordeling van aanvragen voor toelaatbaarheid tot het vso hanteert de CvD toelaatbaarheidscriteria. Deze criteria heeft het samenwerkingsverband in samenspraak met aanpalende samenwerkingsverbanden vastgesteld.

Voor de beoordeling van aanvragen voor toekenning van extra ondersteuning of maatwerkplusarangementen in het VSO heeft het samenwerkingsverband criteria geformuleerd.

 

Onderwijstransparant

Alle aanvragen worden gedaan in Onderwijstransparant (OT).

Alle leden van de CvD hebben (digitaal) toegang tot de dossiers die voor de vergadering zijn geagendeerd.

 

 

Indeling in kamers en werkwijze van de CvD

De CvD is momenteel verdeeld in 3 zogeheten kamers:

 

 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv cluster 3.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv cluster 4.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor extra ondersteuning (EO) en maatwerkplusarrangement in het VSO.
 • Kamer voor beoordeling van aanvragen voor tlv PrO en LWOO arrangementen.

Het streven is dat de aanvraagprocedure voor alle aangevraagde ondersteuningsvormen binnen maximaal 4 (werk)weken wordt afgerond, resulterend in een beschikking van het samenwerkingsverband. Let wel, hierbij gaat het dan om ‘complete aanvragen’. Dat wil zeggen dat het dossier compleet is en voorzien is van een handtekening van de ouders/voogd, een door school en ouders ondertekend ontwikkelingsperspectief (OPP), relevante medische dossiers en/of onderzoeksgegevens én een preadvies van de schoolondersteuner/consulent van het samenwerkingsverband. Indien een aanvraag/dossier incompleet is, zal de CvD de ontbrekende stukken/ informatie bij de aanvragende school opvragen. Pas als de aanvraag compleet is, beschikt de CvD namens het samenwerkingsverband binnen een termijn van 4 (werk)weken.

 

De werkwijze van de CvD

 • De CvD vergadert wekelijks op maandag- en dinsdagochtenden. In samenspraak met de voorzitter van de CvD maakt de administratief medewerker van de CvD een vergaderlijst op. Klik hier voor het vergaderschema 2021-2022.
 • Elke kamer vergadert gemiddeld een keer per 2 a 3 (werk)weken en in de piekperiode kan dat wekelijks zijn
 • Volledige aanvragen/dossiers voor de betreffende kamer worden geagendeerd, mits op tijd ingediend.
 • Op de dinsdag en woensdag voorafgaand aan de vergaderdag nodigt de administratief medewerker of ambtelijke secretaris de leden van de desbetreffende kamer uit en stuurt hen het overzicht van de te bespreken aanvragen.
 • Commissieleden hebben via OT digitaal toegang tot de dossiers ter voorbereiding op de vergadering.
 • De voorzitter leidt de vergadering en ziet toe op een zorgvuldige besluitvorming, met inachtneming van de geformuleerde criteria en richtlijnen.
  Er wordt gestreefd naar consensus. Lukt dat niet, dan wordt een meerderheidsbesluit genomen.
 • De administratief medewerker legt de besluiten vast in OT en informeert de aanvragende school en de ouders/voogd over het genomen besluit.

 

Samenstelling van de CvD

De CvD bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (niet gebonden aan enige school of enig bestuur in het samenwerkingsverband) en maximaal 4 leden.

De leden zijn werkzaam en of verbonden aan één van de scholen van het samenwerkingsverband. Zij zijn allen praktijkdeskundigen en expert op het gebied van leerlingbegeleiding. Dit laatste in de brede betekenis van het woord. Hun achtergrond is die van psycholoog, orthopedagoog, coördinator passend onderwijs en/of ervaren docent, binnen zowel het regulier- als het speciaal voortgezet onderwijs.

 

Daarnaast is het altijd mogelijk dat de CvD op afroep een extern deskundige uit de jeugd- of jeugdgezondheidszorg raadpleegt, indien zeer specifieke kennis en/of ervaring nodig is/zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen. Bekijk de samenstelling van de CvD.

 

Medezeggenschapsraad

Het personeel van het samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad (MR).

Zowel het stafbureau als BOVO Haaglanden en de bovenschoolse voorziening (OPDC)  zijn vertegenwoordigd in de MR.

 

De MR komt ongeveer acht keer per jaar bijeen en bespreekt in zijn vergadering zaken die betrekking hebben op het personeel van het SWV.

Denk hierbij aan financiële onderwerpen, regelingen omtrent beleid en arbeidsomstandigheden.

Gesprekspartner is de directeur van het SWV, als gemandateerde van het bestuur.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De achterban wordt geïnformeerd door middel van notulen en nieuwsbrieven.

 

Meer informatie over de bevoegdheden van de MR is te vinden in het Medezeggenschapsreglement en de statuten.

 

Contact: mr@swvshw.nl

Reglement medezeggenschapsraad

 

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Volgens de wet passend onderwijs heeft de OPR de taak om eens in de vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan. Tevens monitoren zijn de voortgang in de tussenliggende jaren.

Statuten MR en OPR

 

De OPR bestaat uit totaal 24 leden. Op dit moment hebben we een aantal vacatures.

Vacatures OPR