Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

 

Wettelijke verplichting

Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de volgende groepen van leerlingen moet een opp worden opgesteld in de eerste 6 weken na de start van het onderwijs: leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), leerlingen in het praktijkonderwijs, leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Het format van het opp vanuit het SWVZHW voldoet aan de wettelijke verplichtingen;

het uitstroomperspectief van de leerling, de onderbouwing hiervan (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren), een beschrijving van de te bieden ondersteuning/begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.

 

Stroomschema afwijking onderwijstijd

 

Het opp is afgestemd met leerling en ouder/verzorger; er vindt minimaal eenmaal per jaar een evaluatie plaats met zowel ouder/verzorger als leerling. Het handelingsdeel van het opp wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel; dit behelst de beschrijving van individuele ondersteuning, inzet van betrokkenen en hulpmiddelen.

 

Gebruik van het opp in de school

Een opp wordt ingezet als wordt vastgesteld dat een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning. Dat wil zeggen in die situaties dat er op verschillende terreinen aanpassingen nodig zijn of aandacht nodig is om het leren op school mogelijk te maken.

Kenmerkend voor extra ondersteuning is dat er op het gebied van gedrag, cognitie en/of fysieke omstandigheden inzet nodig is binnen uw school. Denk bijvoorbeeld aan: extra aandachtinzet materialenaanpassing ruimte, inzet expertise en samenwerking met externe organisaties.

 

Wat heeft de leerling nodig?

De werkwijze van het opp is om, op basis van bekende informatie over de leerling, te bepalen wat de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling is en daarop een passende aanpak in uw school te realiseren. Een opp is hiermee onderdeel van een cyclisch proces van planmatig handelen, en is een middel waarin een passende aanpak wordt beschreven en onderbouwd.  De focus ligt op het perspectief van de leerling en van daaruit wordt terug geredeneerd naar wat er nu nodig is om het einddoel te behalen. De centrale vraag is dus steeds: “Wat heeft de leerling nodig?

 

Onderbouwing doorverwijzing naar vso of het OPDC

Daarnaast wordt het opp binnen ons samenwerkingsverband gebruikt als onderbouwing van een aanvraag voor toelaatbaarheidsverklaring cluster 3 &4,  extra ondersteuning binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een aanvraag voor het OPDC. Met het opp wordt inzichtelijk gemaakt welke ondersteuning de leerling heeft ontvangen en om welke reden(en) de school zelf niet (meer) in staat bent is de benodigde ondersteuning te kunnen bieden.