Zorgplicht

Zorgplicht scholen

Met de invoering van passend onderwijs, 1 augustus 2014, hebben de scholen zorgplicht gekregen.

Dit houdt in dat de school voor een leerling, die al is ingeschreven of wordt aangemeld, vastgesteld dient te worden of er sprake is van extra ondersteuning en of de school dit kan aanbieden. Op het moment dat er duidelijkheid is ontstaan dat de gewenste extra ondersteuning niet geboden kan worden, is het van belang om samen met ouder(s) te kijken naar een passende onderwijsplek.

De school van inschrijving blijft verantwoordelijk voor de leerling totdat er een andere geschikte school akkoord is bevonden om de leerling in te schrijven.

 

Schorsen/verwijderen van leerlingen

Een leerling mag maximaal één aaneengesloten week geschorst worden. Is er sprake van een schorsing die langer duurt dan een dag, dan moet het schoolbestuur contact opnemen met de onderwijsinspectie via het internet schooldossier. De school heeft de plicht om ouders en leerling schriftelijk op de hoogte stellen van de schorsing.

 

In het voortgezet (speciaal) onderwijs kan een leerling van school verwijderd worden. Dit dient echter zeer zorgvuldig plaats te vinden. Een vereiste is onder meer dat een leerplichtige leerling pas definitief van school kan worden verwijderd als er een andere school bereid is de leerling toe te laten. De school heeft ook bij een verwijdering de plicht om ouders, indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, en leerling schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is van belang dat er in de brief duidelijk wordt omschreven waarom de leerling wordt verwijderd, tevens dient te worden aangegeven hoe er bezwaar kan worden aangetekend inclusief de wettelijke termijn (binnen zes weken na bekendmaking).

 

De wettelijke regels rond het toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen zijn te vinden in artikel 40 (lid 18, 19, 20, 21), artikel 40a en artikel 61 (lid 2, 3, 4) van de Wet op de expertisecentra.