OPDC

OPDC

“Ons Samenwerkingsverband werkt vanuit een hechte samenwerking met de scholen en schoolbesturen aan ontwikkelingsgericht passend onderwijs voor alle leerlingen”. Het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC Zuid-Holland West) is een bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

 

De dienstverlening van het OPDC richt zich primair op het ondersteunen van scholen en het delen van de eigen expertise om zoveel mogelijk leerlingen in de school te houden. Het OPDC heeft een kortdurend aanbod beschikbaar als het ‘binnenboord’ houden geheel of gedeeltelijk op de stamschool niet haalbaar blijkt.

 

Het OPDC biedt verschillende trajecten aan, te weten: Retour Regulier, Perspectiefklassen, Crisisplaatsingen (Pitstop), mbo-trajecten en Ambulante Activiteiten. De stamschool blijft verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de voortgang van het onderwijs aan de leerling. Het OPDC en stamschool werken nauw en intensief samen om de leerling succeservaringen te creëren en te behouden in het onderwijs. Het OPDC biedt de leerlingen gedragsbeïnvloedingsprogramma’s aan om hen voor te bereiden op een terugkeer naar het regulier onderwijs.

 

Het OPDC biedt een vraag gestuurd maatwerktrajectadvies aan de leerlingen. Dit met als uitgangspunt om iedere leerlingen op maat te bieden wat zij nodig hebben om zo bij te dragen aan inclusiever onderwijs. Wanneer een stamschool handelingsverlegen is in het begeleiden van een leerling leggen zij de casus voor aan het expertiseteam, bestaande uit medewerkers van het schoolondersteuningsteam en gedragswetenschappers van het OPDC. Vervolgens wordt er in nauwe samenwerking met ouders, leerling en de stamschool bekeken wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is.

 

Het OPDC is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West en onderschrijft ook speerpunten vanuit het Ondersteuningsplan 2021-2025. Wij zijn actief betrokken om de volgende ambitieuze doelen te bereiken:

 

  1. Versterken van onze kwaliteiten
  2. Versterken van de basisondersteuning
  3. We zetten de ondersteuning van het Samenwerkingsverband gerichter in
  4. Naar inclusiever onderwijs
  5. Onderwijs en jeugdhulp