OPDC

Rebound

Een Rebound is een term uit de sport, waarbij je na een mislukte poging tot scoren, een tweede mogelijkheid hebt om alsnog te scoren. Dat is ook het doel van Rebound in het onderwijs: leerlingen krijgen een ‘tweede kans’ om alsnog te scoren!

 

De Reboundvoorziening biedt een tijdelijke opvang aan jongeren tussen 12 en 18 jaar met gedragsproblemen. De zorg die de eigen school biedt is niet voldoende voor de leerling. Het kan daarom zijn dat de leerling tijdelijk op een Reboundvoorziening wordt geplaatst.

Het doel van Rebound is dat de leerling met succes terugkeert naar de school van herkomst of uitstroomt naar een passende opleiding. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat hierbij voorop.

 

FLEX College

Het Flex College is een onderwijsvoorziening van de gezamenlijke besturen van het samenwerkingsverband. Deze onderwijsvoorziening is bedoeld voor alle leerplichtige leerlingen die op de eigen vo-school, ook met extra ondersteuning, niet die passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Tegelijkertijd zijn voor deze leerlingen de ondersteuningsbehoeften niet zo intensief te noemen dat een plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) noodzakelijk is.

Het Flex College vormt in de regio een belangrijke schakel bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

 

De vo-school blijft gedurende de plaatsing van de leerling op het Flex College verantwoordelijk voor de leerling. Het Flex College informeert de vo-school en betrekt hen bij de tussentijdse evaluaties. Terugstroom, uitstroom en/of doorstroom vindt altijd in overleg met ouders, de leerling en de vo-school plaats.