Verantwoording

Verantwoording (begroting, jaarverslagen en Inspectierapporten)

Het bestuursverslag en de jaarrekening vormen samen het jaarverslag van het SWVZHW. Het is van belang dat het samenwerkingsverband kan uitleggen waarom bepaalde uitgaven zijn gedaan en dat deze consistent is toegepast. Een goede koppeling tussen het ondersteuningsplan en het jaarverslag maakt duidelijk of gestelde doelen zijn behaald.

 

(Meerjaren)begroting 2020-2023

Het samenwerkingsverband heeft een (meerjaren)begroting opgesteld voor 2020-2023. Deze begroting staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van een planning en controle cyclus die binnen onze organisatie wordt gehanteerd. De begroting is deels gebaseerd op het ondersteuningsplan, waar onze missie, visie en doelen zijn beschreven.  De (meerjaren)begroting vormt een financieel kader waarbinnen de gestelde doelen gerealiseerd dienen te worden. Het begrotingsproces is een continu proces van meerjarenbegroting opstellen, periodiek de financiële voortgang volgen middels diverse rapportages, nieuwe inzichten opnemen en dit alles vertalen in de nieuwe meerjarenbegroting.

 

Inspectierapport SWVZHW

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO)  bezoekt het bestuur van een samenwerkingsverband passend onderwijs minstens een keer in de vier jaar. Dit jaar heeft de IvhO de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag bezocht in januari 2020.

 

Conclusies en aanbevelingen uit het definitieve rapport van 15 april 2020

 

Wat gaat goed?

Het samenwerkingsverband is in staat om voldoende onderwijsplekken in het v(s)o aan te bieden voor leerlingen, ook voor degenen die extra ondersteuningsbehoefte hebben. Deze kwalificatie geldt ook voor leerlingen die zijn aangewezen op een bovenschoolse opvang (FLEX & Rebound)

 

Er is sprake van een goede samenwerking met de schoolbesturen.

 

Het samenwerkingsverband is financieel gezond, er kan nu en in de nabije toekomst voldaan worden aan de financiële verplichting om scholen te ondersteunen in het bieden van passend onderwijs.

 

Wat kan beter?

Informatie en communicatie naar ouders toe. Het is voor ouders soms onduidelijk waar zij aan toe zijn als hun kind belemmeringen op school ervaart en extra ondersteuning nodig heeft. Dit geldt ook voor plaatsing op het FLEX en de Rebounds.

 

Kwaliteitsbewaking dient versterkt te worden. Betere analyse van informatie over leerlingen en het onderwijs inclusief tevredenheidsonderzoeken bij de belanghebbenden van het samenwerkingsverband.

 

Een aantal onderdelen van het jaarverslag en ondersteuningsplan kunnen scherper geformuleerd worden. De continuïteitsparagraaf en het verslag van de intern toezichthouders in het bestuursverslag van het bestuur zijn niet volledig. Tevens ontbreekt de vastlegging wat de afspraken zijn met de schoolbesturen over niet-ingezette ondersteuningsmiddelen.

 

Wat moet beter?
In het ondersteuningsplan ontbreken een aantal verplichte onderdelen:

  • Er dient een betere beschrijving te worden opgesteld met betrekking tot de Rebounds.
  • Bevorderen van terugkeer van leerlingen vanuit het vso naar het vo.

 

Het algemeen bestuur dient vaker te overleggen met de ondersteuningsplanraad; het is wettelijk verplicht om twee keer per jaar te overleggen.

 

Er zijn twee herstelopdrachten gegeven aan het FLEXCollege:

 

  • Personeel dient de juiste bevoegdheden te verkrijgen.
  • Veiligheid dient goed gadegeslagen te worden.

 

Jaarstukken


Jaarverslag SWVZHW 2016
Jaarverslag SWVZHW 2017
Jaarverslag SWVZHW 2018
Jaarverslag SWVZHW 2019
Jaarverslag SWVZHW 2020
Jaarverslag SWVZHW 2021
Jaarverslag SWVZHW 2022