Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Toelating tot het vso

 

Een leerling in het voortgezet onderwijs kan door de school bij het samenwerkingsverband worden aangemeld als na overleg is vastgesteld, mede door evaluatie van het opgestelde opp, dat een speciale vorm van onderwijs meer passend is. Dit overleg vindt plaats tussen ouders, school en consulent samenwerkingsverband. De wetgeving passend onderwijs schrijft voor dat de tlv minimaal  één minimaal jaar moet gelden.

 

Vervolgens wordt de leerling door de school aangemeld in Onderwijs Transparant.

 

Toelating tot cluster 3 geldt voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een chronische ziekte.  Toelating tot cluster 4 geldt. voor kinderen met psychische stoornis en/of ernstige gedragsproblematiek. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de verwijzing naar het speciaal onderwijs cluster 3 & 4.

 

De afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen cluster 1 (voor kinderen met een visuele beperking)  en cluster 2 (voor kinderen met een gehoorbeperking of spraak-/taalproblemen) wordt landelijk georganiseerd. Mocht het voorkomen dat er sprake is van een ‘dubbele problematiek” dan dient er contact te zijn tussen het samenwerkingsverband en de desbetreffende organisatie.

 

Zie hier de Checklist voor PO voor volledig dossier bij verwijzing vso.

 

Herindicaties

Deze tekst moet nog worden geactualiseerd.

 

Criteria cluster 3 & 4

Het samenwerkingsverband mag zelf de criteria en procedure voor het afgeven van een tlv bepalen. Tevens bepaalt het samenwerkingsverband de duur van de tlv. De criteria en procedure zijn terug te lezen in het ondersteuningsplan en via de toelaatbaarheidscritera.

 

Stroomschema passend onderwijs

Zie hier het stroomschema.

 

Variawet passend onderwijs (Maatwerk in onderwijstijd)

Op 1 augustus 2018 is de Variawet in werking getreden, dit biedt voor scholen een mogelijkheid om maatwerk aan te bieden. Leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op regulier vo-scholen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen kunnen in aanmerking komen voor een op maat gemaakt onderwijsprogramma.

 

De inspectie van het onderwijs dient in sommige gevallen instemming te verlenen als een afwijking van onderwijstijd nodig is, zie stroomschema.

 

Indien er sprake is van instemming van de inspectie dan dient het bevoegd gezag van de school dient goed te kunnen onderbouwen, middels een opp. Het is van belang in het opp te vermelden waarom de afwijking van de onderwijstijd noodzakelijk is, waaruit bestaat het op maat aangeboden onderwijsprogramma en hoeveel uur onderwijstijd per week wordt aangeboden. Tevens moet helder zijn wanneer de leerling weer volledig naar school kan gaan. Mocht dit doel niet behaald zijn in het volgende schooljaar dan dient er nieuwe aanvraag gedaan te worden.

 

Via het internet schooldossier kan het bevoegd gezag de aanvraag voor instemming indien. De inspectie geeft aan te streven om binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag.